Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

--
22
Thg3
2022

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021
Xem chi tiết
bởi : admin
27
Thg1
2022

Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 so với cùng kỳ 2020.

Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 so với cùng kỳ 2020.
Xem chi tiết
bởi : admin
27
Thg1
2022

Báo cáo tài chính Quý 4/2021

Báo cáo tài chính Quý 4/2021
Xem chi tiết
bởi : admin
2
Thg11
2021

Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 so với cùng kỳ 2020.

Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 so với cùng kỳ 2020.
Xem chi tiết
bởi : admin
2
Thg11
2021

Báo cáo tài chính Quý 3/2021

Báo cáo tài chính Quý 3/2021
Xem chi tiết
bởi : admin
25
Thg8
2021

Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chình 06 tháng năm 2021 so với cùng kỳ 2020.

Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chình 06 tháng năm 2021 so với cùng kỳ 2020.
Xem chi tiết
bởi : admin
25
Thg8
2021

Báo cáo tài chính giữa niên độ, cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến 30/06/2021

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ, cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến 30/06/2021
Xem chi tiết
bởi : admin
22
Thg7
2021

Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính quý 2/2021 so với cùng kỳ 2020.

Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính quý 2/2021 so với cùng kỳ 2020.
Xem chi tiết
bởi : admin
22
Thg7
2021

Báo cáo tài chính Quý 2/2021

Báo cáo tài chính Quý 2/2021
Xem chi tiết
bởi : admin
29
Thg4
2021

Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính quý 1/2021 so với cùng kỳ 2020.

Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính quý 1/2021 so với cùng kỳ 2020.
Xem chi tiết
bởi : admin