Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

--
29
Thg4
2021

Báo cáo tài chính Quý 1/2021

Báo cáo tài chính Quý 1/2021 cho chu kỳ 01.01.2021 - 31.03.2021
Xem chi tiết
bởi : admin
26
Thg3
2021

Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 so với cùng kỳ 2019.

Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 so với cùng kỳ 2019.
Xem chi tiết
bởi : admin
26
Thg3
2021

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020
Xem chi tiết
bởi : admin
29
Thg1
2021

Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019.

Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019.
Xem chi tiết
bởi : admin
29
Thg1
2021

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020.

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020.
Xem chi tiết
bởi : admin
29
Thg10
2020

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 Công ty CP Cảng Sài Gòn.

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 Công ty CP Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
29
Thg10
2020

Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019.

Về việc giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019.
Xem chi tiết
bởi : admin
1
Thg9
2020

Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính Hợp nhất 06 tháng năm 2020 so với cùng kỳ 2019.

V/v Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính Hợp nhất 06 tháng năm 2020 so với cùng kỳ 2019.
Xem chi tiết
bởi : admin
1
Thg9
2020

Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chình riêng 06 tháng năm 2020 so với cùng kỳ 2019.

V/v Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chình riêng 06 tháng năm 2020 so với cùng kỳ 2019.
Xem chi tiết
bởi : admin
1
Thg9
2020

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ, cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến 30/06/2020

Công ty CP Cảng Sài Gòn. Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ, cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến 30/06/2020
Xem chi tiết
bởi : admin