Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

--
1
Thg9
2020

Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chình riêng 06 tháng năm 2020 so với cùng kỳ 2019.

V/v Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chình riêng 06 tháng năm 2020 so với cùng kỳ 2019.
Xem chi tiết
bởi : admin
1
Thg9
2020

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ, cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến 30/06/2020

Công ty CP Cảng Sài Gòn. Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ, cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến 30/06/2020
Xem chi tiết
bởi : admin
1
Thg9
2020

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến 30/06/2020

Công ty CP Cảng Sài Gòn. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến 30/06/2020
Xem chi tiết
bởi : admin
29
Thg7
2020

Giải trình về việc lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài quý II năm 2020 so với cùng kỳ 2019.

Giải trình về việc lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài quý II năm 2020 so với cùng kỳ 2019.
Xem chi tiết
bởi : admin
29
Thg7
2020

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn Quý II/2020

Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn Quý II/2020.
Xem chi tiết
bởi : admin
28
Thg4
2020

Giải trình về việc lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài quý I năm 2020 so với cùng kỳ 2019.

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn giải trình về việc lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài quý I năm 2020 so với cùng kỳ 2019.
Xem chi tiết
bởi : admin
28
Thg4
2020

Báo cáo tài chính quý I/2020

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
10
Thg4
2020

Giải trình về việc lợi nhuận lũy kết từ đầu năm 2019 của báo cáo Hợp nhất quý IV năm 2019 thay đổi trên 5% so với báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.

Giải trình về việc lợi nhuận lũy kết từ đầu năm 2019 của báo cáo Hợp nhất quý IV năm 2019 thay đổi trên 5% so với báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.
Xem chi tiết
bởi : admin
10
Thg4
2020

Giải trình về việc lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018.

Giải trình về việc lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018.
Xem chi tiết
bởi : admin
10
Thg4
2020

Giải trình về việc lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018.

Giải trình về việc lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018.
Xem chi tiết
bởi : admin