Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Đại Hội Cổ Đông

Đại Hội Cổ Đông

--
24
Thg9
2020

Về công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 2020-2025.

Về công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 2020-2025.
Xem chi tiết
bởi : admin
29
Thg5
2020

Về việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thường niên 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Công bố thông tin Về việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thường niên 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
7
Thg5
2020

Về ngày đăng ký cuối cùng và thời gian, địa điểm tổ chức lại kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Công bố thông tin Về ngày đăng ký cuối cùng và thời gian, địa điểm tổ chức lại kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
17
Thg4
2020

Công bố thông tin về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
Xem chi tiết
bởi : admin
9
Thg4
2020

Công bố thông tin về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
11
Thg3
2020

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông kỳ họp thường niên năm 2020

Thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
Xem chi tiết
bởi : admin
17
Thg1
2020

Về việc không tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và quỹ tiền lương, thù lao năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Về việc không tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và quỹ tiền lương, thù lao năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
18
Thg4
2019

Thư mời tham dự kỳ họp thường niên năm 2019 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Thư mời tham dự kỳ họp thường niên năm 2019 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
Xem chi tiết
bởi : admin
12
Thg4
2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông tin Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
Xem chi tiết
bởi : admin
3
Thg4
2019

Thư mời tham dự Kỳ họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Thư mời tham dự Kỳ họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
Xem chi tiết
bởi : admin