Kiểm tra tại Cảng biển
Giá và phí
Vận tải
Xuất / Nhập khẩu
Luật lao động
Doanh nghiệp

Cảng Sài Gòn:

Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội

Chính Phủ

NĐ 75/2008/NĐ-CP Sửa đổi quy định về pháp lệnh giá

Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh giá.

Bộ Tài Chính

  1. TT 153/2010/TT-BTC Hướng dẫn về hóa đơn hàng hóa, cung ứng dịch vụ
  2. Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC: Qui định về phí, lệ phí hàng hải và Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
  3. Thông tư Số 76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2004 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
  4. Thông tư số 72/1999/TT-BTC ngày 12/6/1999 hướng dẫn thực hiện Luật thuế GTGT đối với các hoạt động trong ngành hàng hải.
  5. Công văn của Bộ Tài chính số 7757 TC/TCDN ngày 28 tháng 7 năm 2003 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 61/2003/QĐ-BTC và Quyết định số 62/2003/QĐ-BTC.
  6. Công văn của Bộ Tài chính số 1174 TC/QLG ngày 06 tháng 02 năm 2004 về việc hướng dẫn thực hiện giá dịch vụ Cảng biển.

Hiệp Hội Cảng Biển Việt Nam (VPA)