Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Quyết định về việc miễn nhiệm PTGĐ Nguyễn Quốc Hưng.

Quyết định về việc miễn nhiệm PTGĐ Nguyễn Quốc Hưng.